Odměna advokáta za právní služby

Výše odměny advokáta za poskytování právních služeb se opírá o vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (najdete zde).

 

Podle této vyhlášky existují dva základní typy odměny:

  1. Smluvní odměna je odměnou za právní služby určenou na základ dohody mezi advokátem a konkrétním klientem, a to v závislosti na náročnosti poskytované služby, ať již z hlediska náročnosti časové či odborné (právní).

  2. Mimosmluvní odměna přináleží advokátovi za poskytování právních služeb tehdy, pokud se s klientem nedohodl na odměně dle předchozího odstavce, a její přesnou výši stanovuje právě advokátní tarif.

Ad 1. Smluvní odměna může být dohodou variabilně stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová, anebo i kombinací těchto typů odměny.

 

Smluvní odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit. Při řešení odborně náročné problematiky lze naopak odměnu poměrně zvýšit; stejně tak při řešení problematiky s cizím jazykovým prvkem.

 

Smluvní odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod. Případně lze dohodou stanovit jako úkon právní služby i úkony nad rámec advokátního tarifu, tedy úkon, který není v advokátním tarifu zmíněn.

 

Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

 

Smluvní odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

 

Informace pro spotřebitele

Případné spory mezi spotřebiteli (tj. osobami nejednajícími v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a advokáty je možno řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění dle zákona č. 378/2015 Sb. mimosoudně u orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. 

Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (http://www.cak.cz).

Náhrada hotových výdajů vzniklých advokátovi při poskytování právní služby

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Při určování výše odměny advokát dbá na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Klient má vždy možnost vybrat si tu sazbu, která je pro něj výhodnější, eventuelně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.