Zaměření advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva medicínského, trestního, občanského, rodinného, pracovního, azylového a obchodního.

Medicínské právo

 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu léčebné péče
 • Trestné činy v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání
 • Náhrada škody
 • Ochrana přirozených práv člověka
 • Veškeré právní služby pro poskytovatele zdravotních služeb (tvorba vnitřních předpisů, pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, smlouvy s pojišťovnami, změna právní formy poskytovatele zdravotních služeb, řízení pro získávání oprávnění poskytovatele zdravotních služeb)
 

Trestní právo

 • Obhajoby ve všech trestních věcech a stádiích trestního řízení
 • Řádné i mimořádné opravné prostředky
 • Mladiství
 • Vazby
 • Zastupování proti státu s nároky na náhradu škody
 • Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob (včetně uplatnění náhrady nemajetkové újmy v penězích)
 • Ex offo
 

Občanské právo

 • Nemovitosti (pozemky, domy, bytové jednotky, nebytové prostory, spoluvlastnictví, vlastnictví)
 • Byty (družstevní byty, byty v osobním vlastnictví, převod členství v bytovém družstvu)
 • Nájmy (nájem a podnájem bytu, nájem a podnájem nebytových prostor, zrušení společného nájmu bytu, výpověď z nájmu, skončení nájmu)
 • Věcná břemena, zástavy, zajištění závazků (právo doživotního užívání, právo průchodu, právo přístupu, zástava, ručení, svěřenská úschova)
 • Smlouvy pojmenované i nepojmenované (smlouvy kupní, darovací, vypořádací, o ubytování, o pronájmu)
 • Ochrana přirozených práv člověka (včetně uplatnění náhrady nemajetkové újmy v penězích)
 • Právo duševního vlastnictví (autorské právo, ochranné známky, patenty, licence)
 • Dědictví
 • Zakládání právnických osob (s.r.o., spolků apod.)
 • Civilní žaloby a zastupování při všech civilních věcech a ve všech stádiích civilního řízení
 • Stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku
 

Rodinné právo

 • Vztahy mezi rodiči a dětmi (svěření do péče, úprava vztahů, vyživovací povinnost, alimenty) Vztahy mezi rodiči a dětmi (svěření do péče, úprava vztahů, vyživovací povinnost, alimenty)
 • Řízení o osvojení dítěte
 • Právní aspekty náhradního mateřství
 • Nezletilí, výživné
 • Majetková práva manželů
 • Rozvody manželství
 • Vypořádání majetku po skončení manželství
 

Pracovní právo

 • Vztahy z pracovního poměru a nároky z jeho neplatného skončení
 • Pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru (výpověď, okamžité skončení pracovního poměru, skončení pracovního poměru ve zkušební době)
 • Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích a nároky z ní plynoucí (náhrada za ztrátu na výdělku, bolestné, ztížení společenského uplatnění)
 

Správní právo

 • Katastr nemovitostí - veškerá agenda
 • Stavební právo včetně zastupování před stavebním úřadem
 • Přestupky - veškerá agenda včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • Azylové právo
 • Právo sociálního zabezpečení (starobní důchod, invalidní důchod)
 • Správní právo pro subjekty ze zdravotnictví
 

Obchodní a korporační právo

 • Obchodní právo pro subjekty ze zdravotnictví
 • Zakládání obchodních korporací
 • Změny v obchodních korporacích
 • Organizace řízení valných hromad
 • Zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta
 • Obchodní rejstřík - veškerá agenda
 • Likvidace obchodních společností
 • Nekalá soutěž
 • Prodej a transformace závodu
 • Obchodní smlouvy pojmenované i nepojmenované (smlouva kupní, o obchodním zastoupení, o výhradním prodeji, o dílo, o přepravě)
 

Směnečné a šekové právo

 

Insolvenční právo

 • Zastupování insolvenčních věřitelů, úpadců
 • Přihlášky ohledávek, oddělené uspokojení
 • Spory konkursem vyvolané - incidenční, excindační
 

Mezinárodní právo soukromé

 

Ústavní právo

 • Sepisování ústavních stížností v civilních i trestních věcech
 • Zastupování před Ústavním soudem